top of page

Dil Akreditasyonu Nedir?

 • Akreditasyon gönüllülük esasına bağlı olarak bir dil eğitim kurumunun/programının eğitim kalitesini ortaya koymak amacıyla yapmış olduğu geniş kapsamlı ve sürekliliği olan bir öz-değerlendirme sürecidir. 

 • Öz-değerlendirmenin nesnel olabilmesi için yapılan çalışmalar değerlendirilen kurum veya programdan bağımsız, konusunda uzman, bu süreçten geçmiş ve eğitilmiş kişilerce değerlendirilir.

 • Değerlendirme belli kriterlerce yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda kurumdan/ programdan yeni düzenlemeler istenebilir.

 • Akreditasyon, tüm paydaşlara misyon ve vizyona odaklanmada yardımcı olur, kurumun şeffaflığını ve kuruma bağlılığı pekiştirir, kişisel hedefler ve örgütsel hedefleri dengeler.

 • Akreditasyon, sürekli iyileştirme ve toplam kalite bilincini geliştirir.

 

Dil Akreditasyonu Ne Değildir?

 • Kurum/Program hedeflerini kendisi belirler,

 • Kurum/Program mevcut şartları göz önünde bulundurarak hedefine ulaşmada izlediği yöntemleri seçerken kanun ve yönetmeliklere bağlı kalmak zorundadır,

 • Kurum/Program yöneticileri tüm personele, öğrencilere ve üçüncü kişilere karşı şeffaf bir politika izlemekle yükümlüdür,

 • Şeffaflık tüm sözlü ve yazılı kaynaklarla herkes için ulaşılabilir olmalıdır.

 • Dil akreditasyonu alan kurum/programlar aynı çıktılara ulaşmak zorunda değildir,

 • Dil akreditasyonu alan kurum/programlar birbirlerinin kurum içi dil yeterlilik sınavlarını tanımak zorunda değildir,

 • Yurt dışındaki kurum/programlar dil yeterlilik sınavlarını kabul etmeyebilir.

 

Dil Akreditasyonu Ne Kazandırır?

Dil akreditasyonu tüm paydaşlara misyon ve vizyona odaklanmada yardımcı olur, kurumun şeffaflığını ve kuruma bağlılığı pekiştirir, kişisel hedefler ve örgütsel hedefleri dengeler. Ayrıca, akreditasyon kurumun mevcut olanaklarını, engellerini, sahip olduğu güçlü ve zayıf yönlerini görmesini ve ihtiyaç duyduğu düzenlemeyi yapabilmesi için kuruma yol gösterici bir özelliğe sahiptir. Bu da kurumun kendini değerlendirme süreciyle pekişir, böylece kurumun eğitim kalitesi, şeffaflığı, güvenilirliği ve prestiji artar.

Akreditasyonun paydaşlarına kazanımlarını şu şekilde özetlenebilir:

 • mevcut uygulamaların ve yapılan değişikliklerin faydasını düzenli olarak değerlendirme imkanına sahip olur.

 • programın yetisini, misyon ve hedeflerin devamlılığı açısından değerlendirir.

 • programdaki uygulamaların araştırma ve uygulamalarla güncel tutulmasını sağlar.

 • okutman ve personeli  programın hedeflerine ulaşmada dahil eder.

 

Öğretim Görevlileri ve Öğretim Üyeleri

 • programın kalitesinden emin olmak için devam eden bir sürece dahil olur. 

 • kendi öğretim metotlarını ve mesleki katılımlarını değerlendirir.

 • kendi sınıflarının/derslerinin dışındaki konularda bilgilenir.

Öğrenciler

 • müfredatın kendi ihtiyaçlarına yönelik hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder.

 • değerlendirme ölçütlerinin güvenilir ve geçerli olup olmadığına ikna olur.  

 • yardımcı birimlerin  kaliteli hizmet sağlayıp sağlamadığı yönünde dönüt verir.

 • programın/kurumun vadettiği hizmet ile sunduğu hizmeti kıyaslar.

 

Diğer Paydaşlar

 • kurumun şeffaflığı sayesinde  doğru bilgiye ulaşır.

 • programın/kurumun sunduklarının neler olduğunu bilerek seçim yapar. 

 • kendilerini değerlendirmelerini ve kıyaslamalarını sağlar.

bottom of page