MİSYON

Misyon Ölçütü 1

Misyon Uyumu ve Paylaşımı

Ölçüt 1: Dil Eğitimi Programı’nın, açık, anlaşılır, şeffaf, amacını içeren, paydaşların ihtiyaçlarına dayalı, yazılı olarak ifade edilen bir misyonu vardır. Misyon, tüm iç ve dış paydaşlar ile paylaşılır ve düzenli aralıklarla gözden geçirilir.

ÖĞRETİM PROGRAMI

(Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına öğrenci yetiştiren yabancı dil hazırlık programlarının çıkışında erişilmesi beklenen öğrenme kazanımları, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’ ne göre en az B1+ seviyesidir.)

Öğretim Programı Ölçütü 1

Misyon ve İhtiyaçlara Uygunluk

Ölçüt 1: Dil Eğitimi Programı’nın ihtiyaçlara dayalı ve misyon ile uyumlu öğrenme kazanımları vardır.

 

 

Öğretim Programı Ölçütü 2

İçerik ve Öğrenme Kazanımları

Ölçüt 2: Dil Eğitimi Programı’nın içeriği, programın belirlediği amaç ve öğrenme kazanımları ile uyumlu; öğrencilerin ihtiyaçlarına ve hedeflenen öğrenme kazanımlarına erişebilmelerine uygundur.

Öğretim Programı Ölçütü 3

Öğretim Programının Tasarım ve Materyalleri

Ölçüt 3: Öğretim Programının Tasarım ve Materyalleri programın öğrenme kazanımlarına ulaşılmasına imkan sağlar.

 

 

Öğretim Programı Ölçütü 4

Programın Süresi ve Yapısı

Ölçüt 4: Öğretim programı, belirtilen öğrenme kazanımlarına ulaşılması için gerekli olan toplam süre ve yapı ile uyumludur. Öğretim programı, öğrenmeyi sağlayacak şekilde zamana yayılmış; her düzeye uygun zaman ayrılmış, ders saatleri ve program yapısı buna göre belirlenmiştir.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 1

Seviye Belirleme

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı, öğrencilerin programa başladıklarındaki dil seviyelerini güvenilir ve geçerli bir şekilde tespit eden, öğrenciyi tanıma ve yerleştirmeye yönelik bir ölçme-değerlendirme sistemine sahiptir.

Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 2

Seviye İlerleme ve Tamamlama

Ölçüt 2: Dil Eğitim Programı, öğrencileri öğrenme kazanımlarına uygun şekilde değerlendiren ve  psikometrik açıdan nitelikli ölçme-değerlendirme uygulamalarıyla, öğrencilerin bir sonraki seviyeye ilerlemeye ve/veya ilgili seviyeyi başarıyla tamamlamaya hazır olup olmadıklarını belirler.

Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 3

Yeterlik (Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına öğrenci yetiştiren yabancı dil hazırlık programlarında dil yeterliği olarak en az Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi B1+ seviyesi beklenir.)

Ölçüt 3: Dil Eğitim Programı, öğrencilerin yeterliklerini psikometrik açıdan nitelikli sınavlarla veya ölçme-değerlendirme araçlarıyla değerlendirir. Yeterliğin belirlenmesinde farklı zamanlarda yapılan farklı uygulamaların seviye olarak tutarlı olması sağlanır.

Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 4

Seviye Belgeleme

Ölçüt 4: Dil Eğitim Programı, öğretim programının sonunda erişilen seviyeyi ve öğrenme kazanımlarını gösteren yazılı raporları tutar ve gerektiğinde öğrencilere belge olarak sunar.

Ölçme-Değerlendirme Ölçütü 5

Öğrencilerin Bilgilendirilmesi

Ölçüt 5: Öğrenciler, programın ölçme-değerlendirme uygulamaları, süreçleri, ve kendi performansları hakkında düzenle olarak bilgilendirilirler.

ÖĞRENCİ DESTEĞİ VE HİZMETLERİ

 

Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 1:

Yeni Öğrenci Oryantasyonu

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programına yeni katılan öğrencilere oryantasyon programı dahilinde program ile ilgili tüm gerekli bilgilendirme yapılır.

Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 2

Öğrencilerin Bilgilendirilmesi

Ölçüt 2: Dil Eğitim Programı, öğrencilere ilişkin tüm hizmetler ile ilgili olarak bilgilendirme yapar.

Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 3

Ders Dışı Faaliyetler

Ölçüt 3: Dil Eğitim Programı, öğrencilerine sınıf dışında öğrenmelerini destekleyici faaliyetler sunar; bunlara katılımı teşvik ve takip eder.

Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Ölçütü 4

Öğrenci Şikâyetleri

Ölçüt 4: Dil Eğitim Programı’nın, öğrenci şikâyetleri ile ilgili açık, şeffaf, adil, ulaşılabilir ve etik değerlere dayalı yazılı süreçleri vardır. Öğrenciler, bu süreçler konusunda bilgilendirilir. Dil Eğitim Programı ile ilgili şikâyetler ve çözümlerinin kayıtları gizlilik esasları gözetilerek saklanır.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 1

Yönetimsel Yapı ve Misyona Uygunluk

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı, belirlemiş olduğu misyonu yerine getirecek yönetimsel yapıya sahiptir.

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 2

Öğretim Elemanı Pozisyon ve Görevlendirme Süreçleri

Ölçüt 2: Dil Eğitim Programı’nın organizasyon şemasında belirtilen görevler için, kişiler, uygunluk ve yetkinlik gözetilerek görevlendirilir. Dil Eğitim Programı, bu görevler için gerekli niteliklerin kazandırılması ve/veya geliştirilmesinde destek sağlar.

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 3

Görev, Sorumluluk ve Haklar ile İlgili Bilgilendirme

Ölçüt 3: Dil Eğitim Programının organizasyon şemasında belirtilen görevler için yazılı, güncel bir iş tanımı vardır ve tüm ilgili paydaşların erişimine açıktır.

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 4

Performans Değerlendirme

Ölçüt 4: Dil Eğitim Programı’nda, organizasyon şeması dahilinde yer alan farklı görevlerdeki kişiler için performans değerlendirme süreçleri sistematik, tanımlı ve bu süreçten geçecek kişiler tarafından ulaşılabilir niteliktedir.

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 5

İdari ve Yönetimsel Süreçler

Ölçüt 5: Dil Eğitim Programı, işleyişini düzenleyen idari ve yönetimsel süreçlere sahiptir.

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 6

Bilgilerin Korunması

Ölçüt 6: Dil Eğitim Programı, öğrenci, personel, finans, program ve sözleşmelerle ilgili bilgileri düzenler, arşivler ve güvenliğini sağlar. Bu bilgiler, ilgili kanun maddeleri ve yönetmeliklerin belirttiği usul ve esaslar çerçevesinde paylaşılır.

Yönetim ve Organizasyon Ölçütü 7

Çalışan Şikâyetleri

Ölçüt 7: Dil Eğitim Programı’nın, çalışan şikâyetleri ile ilgili açık, şeffaf, adil, ulaşılabilir ve etik değerlere dayalı süreçleri vardır. Çalışanlar, bu süreçler konusunda bilgilendirilir. Dil Eğitim Programı ile ilgili şikâyetler ve çözümlerinin kayıtları gizlilik esasları gözetilerek saklanır.

ÖĞRETİM ELEMANI

Öğretim Elemanları Ölçütü 1

Nitelikler

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı’nda görev yapmakta olan öğretim elemanları, görevin gereklerini yerine getirecek nitelik ve yetkinliğe sahiptir.

Öğretim Elemanları Ölçütü 2

Görev, Sorumluluk ve Hakları ile İlgili Bilgilendirme

Ölçüt 2: Dil Eğitim Programı’nda görevli öğretim elemanlarının sözleşmeleri ve yazılı iş tanımları vardır. İş tanımları, çalışanların erişimine açıktır.

Öğretim Elemanları Ölçütü 3

Performans Değerlendirme

Ölçüt 3. Dil eğitim programı, öğretim elemanlarının performanslarını adil, şeffaf, çok yönlü ve sistematik bir yöntemle değerlendirir.

Öğretim Elemanları Ölçütü 4

Mesleki Gelişim

Ölçüt 4: Dil Eğitim Programı, hizmet içi eğitimler ve mesleki gelişime yönelik etkinlikler planlar.

ALTYAPI, DONANIM VE ARAÇ-GEREÇ

 

Altyapı, Donanım ve Araç-Gereç Ölçütü 1

Altyapı, Donanım ve Araç-Gereç

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı’nın misyon ve hedeflerine hizmet eden altyapı, çalışma alanı, kaynak, teknoloji ve donanımı vardır.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Sürekli İyileştirme Ölçütü 1

Sürekli İyileştirme

Ölçüt 1: Dil Eğitim Programı, program bileşenlerini düzenli olarak gözden geçirir ve göstergelere dayalı olarak iyileştirir.